Zwartboek Overheid

Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

Ja, u leest het goed, we stoppen er mee. We horen het gejuich al opstijgen uit de kantoren van wat in Nederland door moet gaan voor politie, justitie, reclassering, jeugdzorg en andere niet-functionerende instanties. Eindelijk verlost van dat vervelende Zwartboek Overheid waar men, in tegenstelling tot bij politie, justitie, reclassering, jeugdzorg en andere instanties, wèl aan waarheidsvinding doet en de gruwelijke feiten publiceert!

Helaas voor de ambtenaren en zogenaamde hulpverleners, dat is te vroeg gejuicht. We gaan er namelijk niet helemaal mee stoppen, we stoppen alleen met het Klacht- en Aangifteregister Jeugdzorg.

De reden: gebrek aan materiaal. Dat er behoefte bestaat aan een dergelijk openbaar register is duidelijk; er gaat geen week voorbij waarin we geen e-mails ontvangen waarin gevraagd wordt of een bepaalde gezinsvoogd in het KAR-JZ voorkomt. Om dat register te vullen hebben we complete dossiers nodig, maar helaas is gebleken dat ouders wel informatie willen hebben maar zelf geen dossiers willen aanleveren.

Het gevolg daarvan is dat er momenteel slechts vijf namen van jeugdzorgpersoneel in het register zijn opgenomen, en we daarnaast een lijst hebben met tientallen namen van jeugdzorgpersoneel waarover informatie is opgevraagd maar over wie we helaas geen informatie beschikbaar hebben.

We hebben het ruim twee jaar geprobeerd, maar als we geen dossiers krijgen heeft het geen zin het Klacht- en Aangifteregister Jeugdzorg nog langer in stand te houden (de informatie die we wel hebben bewaren we uiteraard wel).

Dus, helaas voor alle incompetente en corrupte ambtenaren en ‘hulpverleners’, het Klacht- en Aangifteregister Jeugdzorg verdwijnt maar verder gaan we gewoon door met onze journalistieke activiteiten. Uit het feit dat justitie en de jeugdzorg nog steeds tot onze trouwste bezoekers behoren, onze hoofdredacteur nog steeds doelwit is van wraakaangiften en zijn aangiften nog steeds stelselmatig in de doofpot verdwijnen (en de politie er zelfs veelvuldig over liegt), blijkt wel dat we kennelijk goed bezig zijn.

Immers, waarom zouden ze ons zo angstvallig in de gaten houden en proberen onze hoofdredacteur tot zwijgen te dwingen als ze niets te verbergen hebben?

Enige tijd geleden berichtten we dat Bureau Jeugdzorg Eindhoven weer eens wraak-aangifte had gedaan tegen een van haar slachtoffers, de heer Van Baardwijk uit Eindhoven. Inmiddels is er meer duidelijkheid in de zaak gekomen, en kunnen we u berichten dat net toen we dachten dat BJZ niet nog dieper kon zinken, BJZ zichzelf weer overtrof.

Op 16 april 2014 publiceerden we een artikel getiteld ‘Opnieuw wraakaangifte door Bureau Jeugdzorg Eindhoven‘ waarin u kon lezen dat de heer Van Baardwijk uit de krant (nou ja, krant… het amateurblaadje Eindhovens Dagblad) moest vernemen dat Marja van Heel, vestigingsdirectrice van BJZ Eindhoven, tegen de heer Van Baardwijk weer eens aangifte gedaan zou hebben wegens ‘laster’.

Vreemd verhoor

Vanwege deze aangifte is de heer Van Baardwijk gisteren een uur lang door de politie verhoord. Opmerkelijk genoeg kwam de feitelijke aangifte echter slechts beperkt ter sprake.

De heer Van Baardwijk werd onder meer gevraagd naar de namen en verblijfplaatsen van zijn kinderen, zijn inkomsten en uitgaven, dagbesteding, activiteiten op Internet, Twitteraccounts, e-mailadressen en de naam van zijn Internet Service Provider.

Gezien de zeer terechte kritiek welke hij op Internet uit over diverse instanties wijst dit er op dat men voornemens is een einde te maken aan zijn uitoefening van zijn grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting door zijn Internetaansluiting af te laten sluiten en zijn accounts de nek om te draaien.

Hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen

Ook werd geïnformeerd naar zijn vermeende conflict met Hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen (OM Oost-Brabant). De heer Van Baardwijk gaf aan dat hij op zich geen conflict met Nieuwenhuizen heeft, maar laatstgenoemde weigert antwoord te geven op een aantal kritische doch alleszins redelijke vragen, zoals de vraag of hij kan begrijpen dat de stelselmatigheid waarmee aangiften tegen Bureau Jeugdzorg worden geseponeerd de indruk van corruptie kan wekken.

Daar ook dit niets te maken heeft met de aangifte door Bureau Jeugdzorg Eindhoven zou het ons niets verbazen als Nieuwenhuizen inmiddels ook aangifte tegen de heer Van Baardwijk heeft gedaan.

Bureau Jeugdzorg Eindhoven

Maar waar kwam de aangifte eigenlijk op neer? De redactie is in het bezit gekomen van de aangifte, uit het document blijkt dat Van Heel een klacht heeft ingediend tegen de heer Van Baardwijk wegens smaad/laster en belaging, met uitdrukkelijk verzoek tot rechtsvervolging. Het proces-verbaal van aangifte, en daarmee de verklaring van Van Heel, blijkt traditiegetrouw weer bol te staan van de feitelijke onjuistheden en de taalfouten.

De vermeende smaad/laster blijkt betrekking te hebben op tweets waarin de heer Van Baardwijk zijn frustraties uit en zich kritisch uitlaat over Bureau Jeugdzorg, waarbij het opvalt dat Van Heel (kennelijk indachtig het motto: ‘verzwijgen is geen liegen’) slechts delen van de inhoud van die tweets citeert, en niet de hele berichten. Over de inhoud van die tweets zijn door de politie overigens geen vragen gesteld.

De vermeende belaging blijkt betrekking te hebben op de schadeclaim ad. € 3.780.000 welke door de heer Van Baardwijk bij Bureau Jeugdzorg Eindhoven was ingediend nadat zijn computerapparatuur in opdracht van BJZ was gestolen door het schimmige bedrijfje Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso. BJZ vond zichzelf echter niet aan-sprakelijk voor de aangerichte schade en weigerde te betalen, waarop de heer Van Baardwijk de vijf betrokken personeelsleden van BJZ hoofdelijk aansprakelijk stelde en hen met enige regelmaat ging herinneren aan hun nog openstaande schuld.

Van Heel blijkt er niet van gediend te zijn om herinnerd te worden aan haar schuld, en heeft dus maar aangifte gedaan in de hoop dat haar vriendjes bij politie en Justitie er dan wel voor zullen zorgen dat ze niet meer met de consequenties van haar criminele gedrag geconfronteerd wordt.

Schadevergoeding

Maar het wordt nog gekker: hoewel Bureau Jeugdzorg Eindhoven geen enkele schade heeft geleden wil men nu ook nog een schadevergoeding!

Aangifte doen omdat je niet herinnerd wenst te worden aan het feit dat je schade hebt veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk bent gesteld, en dan schadevergoeding eisen voor schade welke je niet geleden hebt—BJZ is werkelijk tot ongekend nieuwe diepten gezonken.

Drie keer is scheepsrecht?

Daarmee wordt dit de derde keer dat Bureau Jeugdzorg probeert haar bankrekening te spekken over de rug van de heer Van Baardwijk. Eerder al vorderde men € 30.000 aan dwangsommen plus een paar duizend euro aan kosten omdat hij zich niet aan een vonnis gehouden zou hebben, maar weigerde BJZ dat te onderbouwen.

Vervolgens werd bij BJZ een ruit ingeslagen en eiste BJZ van de heer Van Baardwijk daarvoor honderden euro’s aan schadevergoeding, ondanks het feit dat hij de dader niet was. De Rechtbank heeft hem van dit feit dan ook vrijgesproken.

Kennelijk denkt men bij BJZ: ‘Drie keer is scheepsrecht’ en hoopt men alsnog bij hun slachtoffer te kunnen incasseren. Zelf zijn we van mening dat BJZ er beter aan zou doen haar aansprakelijkheid te erkennen, de heer Van Baardwijk de door hem geleden schade te vergoeden, en hem verder met rust te laten.

Jurisprudentie

De hele geschiedenis rond de heer Van Baardwijk en onder andere Bureau Jeugdzorg kennende gaan we er vanuit dat hij, ondanks het feit dat hij in deze volledig in zijn recht staat, ook hiervoor wel weer veroordeeld zal worden. Kwalijk als dat is, voor veel mensen zal zo’n uitspraak vèrstrekkende (lees: zeer gunstige) gevolgen hebben.

Immers, door zo’n uitspraak ontstaat jurisprudentie waarmee iedereen eenvoudig van zijn schulden bevrijd kan worden: verzamel wat betalingsherinneringen en aanmaningen, doe dan aangifte tegen de schuldeiser wegens belaging, zwaai bij de rechter een keer met deze jurisprudentie, en je bent van je schulden af.

Mocht de heer Van Baardwijk hiervoor veroordeeld worden, dan zouden daarmee dus vele tienduizenden Nederlanders binnenkorthun schulden kwijtgescholden kunnen krijgen—al betwijfelen we of de heer Van Baardwijk zich daardoor zal laten weerhouden om toch z’n schade vergoed te krijgen door Bureau Jeugdzorg.

Hij heeft er ruim twee maanden op moeten wachten, maar vandaag ontving de heer Van Baardwijk uit Eindhoven eindelijk een reactie van Justitie op zijn aangifte tegen nepjournalist Arnold Mandemaker van het Eindhovens Dagblad. Eén keer raden wat Justitie te vertellen had…

Even resumerend: op 15 april 2014 publiceerde ‘journalist’ Arnold Mandemaker een artikel in het Eindhovens Dagblad (websiteschermafdruk) waarin hij meldde dat de directie van Bureau Jeugdzorg Eindhoven (in casu Marja van Heel) aangifte gedaan had tegen een inwoner van Eindhoven welke via Twitter met name genoemd BJZ-personeel van allerlei misdrijven zou hebben beschuldigd. Ook citeerde Mandemaker tekst waarmee de identiteit van de Eindhovenaar eenvoudig achterhaald kon worden.

De beschuldigingen bleken gelogen, waarop de heer Van Baardwijk, de Eindhovenaar in kwestie, aangifte deed tegen Mandemaker en bij het Eindhovens Dagblad een klacht tegen hem indiende. De klacht verdween linea recta in de doofpot, de behandeling van de aangifte liet nogal op zich wachten.

Sepot

Heden ontving de heer Van Baardwijk deze brief, waarin een anonieme(!) Officier van Justitie (goh, zou die ergens bang voor zijn of zo?) mededeelt dat er geen sprake zou zijn van smaad en laster, dit ondanks het feit dat de door Mandemaker gepubliceerde beschuldigingen niet op waarheid berusten en door het citeren van een terugkerende tekst van de heer Van Baardwijk diens identiteit eenvoudig achterhaald kan worden. Hier is dus wel degelijk sprake van smaad(schrift) en/of laster en van aanranding van de eer en goede naam van de heer Van Baardwijk.

Google weet alles

Beweren dat een derde door dat citaat de identiteit van de heer Van Baardwijk niet weet is net zoiets als wanneer wij de naam ‘Mandemaker’ niet zouden noemen maar enkel zouden vermelden dat het hier gaat om een “aan de Broenshofweide 21 te Helmond woonachtige journalist van het Eindhovens Dagblad”. Daarmee wordt zijn identiteit immers ook niet bekend maar is die wel vrij gemakkelijk te achterhalen.

Maar om de stelling te onderbouwen van de heer Van Baardwijk dat zijn identiteit wel degelijk eenvoudig achterhaald kan worden aan de hand van de door Mandemaker geciteerde tekst “Toen werd ik wakker en bleek het enkel een mooie droom”: Google weet alles.

Opmerkelijk

Opmerkelijk aan de brief is dat die afkomstig is van de ‘Afdeling Interventies’ (waar zou er dan geïntervenieerd moeten worden?) en dat de brief als onderwerp “Bezwaar politiesepot” heeft. In dit geval is immers sprake van een aangifte, niet van bezwaar tegen een politiesepot. Bedenken we daarbij echter dat Justitie  nog wel een bezwaar tegen een politiesepot tegoed heeft van de heer Van Baardwijk, dan lijkt het er op dat men de reactie alvast voorbereid heeft nog voordat het bezwaar ontvangen is.

Doofpot

Stinkt deze zaak? Natuurlijk stinkt die. Bureau Jeugdzorg beantwoordt elke kritische opmerking met aangiften wegens belediging, smaad, laster en/of bedreiging, welke steevast tot vervolging leiden (en vrijwel zonder uitzondering tot veroordeling) zonder dat er sprake is van enig bewijs.

Aangiften van de heer Van Baardwijk tegen onder andere BJZ echter worden zonder enige uitzondering geseponeerd. Bij tal van rechtszaken is reeds gebleken dat rechters en Officieren van Justitie betaald worden door BJZ om tegenstanders van BJZ hard aan te pakken (zelfs over de ruggen van hun kinderen) en tegelijkertijd BJZ te beschermen.

Het moge duidelijk zijn dat hier weer uitvoering wordt gegeven aan het gebruikelijke beleid om aangiften door de heer Van Baardwijk in de doofpot te laten verdwijnen. Mandemaker is immers betaald door BJZ, en geniet derhalve hetzelfde privilege van onvoorwaardelijke bescherming als BJZ zelf.

Artikel 12

En dus zit er voor de heer Van Baardwijk maar één ding op. Dat wordt geheid weer een artikel-12 procedure (klacht wegens niet-vervolging) welke vervolgens, na eerst minstens zes maanden op de plank te liggen, ongetwijfeld ook een enkele reis doofpot zal krijgen. Daarnaast heeft Mandemaker ook nog een aangifte tegoed vanwege zijn lasterende getwitter op 1o juli jongstleden en heeft het Eindhovens Dagblad binnenkort weer een klacht om in de doofpot te laten verdwijnen.

Het lijkt er op dat Mandemaker voorlopig nog niet verlost is van de man tegen wie hij beter niet aan had kunnen schoppen…

 

Arnold Mandemaker

We hadden nog even gedacht (en gehoopt) dat nepjournalist Arnold Mandemaker (Eindhovens Dagblad) verstandig zou zijn geworden na het onderwerp van een klacht, een aangifte, en enkele artikelen op deze site te zijn geworden. Maar helaas, Arnold bleek, om er maar eens een jeugdzorgterm tegenaan te gooien, niet leerbaar te zijn. Vandaag was het weer raak.

Het begon allemaal afgelopen weekend met bijstandsmoeder Hilda (pseudoniem ter bescherming van haar privacy). Hilda heeft problemen op diverse gebieden maar er wordt al jarenlang niet naar haar geluisterd door overheid en ‘hulpverlening’. Ze ventileert haar frustraties daarover regelmatig op Internet. Ook het feit dat we in Nederland mensen met problemen laten barsten maar wel miljoenen hebben om te verspillen aan het WK voetbal ontsnapte niet aan haar kritische blik.

Journalist Metro in de aanval

Dat werd opgepikt door ene Tjerk Korteweg, een journalist welke onder andere voor de gratis krant Metro schrijft. Normaliter zouden we hier zijn echte naam vermelden, maar dat zou het wat al te gemakkelijk maken voor derden om Hilda’s identiteit te achterhalen, dus bij wijze van uitzondering laten we dat achterwege.

Tjerk opende via Twitter de aanval op Hilda. Volgens hem had ze alles aan zichzelf te danken, wilde ze gewoon niet geholpen worden, en meer van dat soort opmerkingen welke blijk geven van meer rechtsextremisme dan intelligentie en empathie. Hij vond al snel bijval van allerlei PVV-stemmende figuren die zelf kennelijk geen baan hebben (gezien het feit dat ze de hele dag door op Twitter actief zijn) en bij gebrek aan zinvolle dagbesteding dus maar tegen de zwaksten in de samenleving aan gaan trappen.

Hilda is echter bevriend met de (bij de trouwe lezer bekende) heer Van Baardwijk uit Eindhoven, en die nam het voor haar op. Als dank daarvoor verschoof de stroom rechtsextremistische haatzaaierij van Hilda naar de heer Van Baardwijk, waarbij de ene na de andere PVV-er (m/v) zich er mee ging bemoeien.

Arnold Mandemaker

Hedenochtend besloot Arnold Mandemaker ook een duit in het zakje te doen. De heer Van Baardwijk constateerde dat een van de PVV-ers via Twitter contact had gezocht met Mandemaker, waarop hij eens op de tijdlijn van Mandemaker zelf ging kijken—alwaar hij zo’n twintig tweets van Mandemaker aantrof welke aan goed-genoeg-voor-weer-een-aangifte-duidelijkheid niets te wensen overlieten. De hele collectie vind u onderaan dit artikel.

Verwijderd

De heer Van Baardwijk meldde een en ander aan een hulpverleenster wier naam ons niet bekend is. Die kon Mandemaker’s uitlatingen niet zo bijster waarderen en nam contact op met het Eindhovens Dagblad. Wat zich vervolgens precies afgespeeld heeft op de redactieburelen weten we niet, maar kennelijk kreeg Mandemaker te horen dat dergelijke tweets toch niet echt handig waren, want even later werden ze verwijderd.

Maar helaas voor Mandemaker waren de schermafdrukken toen al gemaakt…

Een verhaal met een staartje

Daarmee is het verhaal echter nog niet teneinde. De heer Van Baardwijk heeft gemeld dat hij opnieuw een klacht in zal dienen tegen Mandemaker, en Justitie gaat verblijden met een aanvulling op de aangifte welke hij enige tijd geleden al tegen Mandemaker gedaan heeft (en waarover sindsdien niemand meer iets gehoord heeft, hetgeen ook weer te denken geeft).

En wat de reactie van het Eindhovens Dagblad betreft tijdens het telefoongesprek met de hulpverleenster: daar komen we in een volgend artikel nog op terug. Dan weet de trouwe lezer inmiddels wel hoe laat het is…

De gewraakte tweets

Voor betere leesbaarheid klikt u even op de afbeelding voor een grotere versie.

20140710 Arnold Mandemaker

Volg ons

Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter