Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

#1101 Bureau Jeugdzorg Eindhoven

Enige tijd geleden berichtten we dat Bureau Jeugdzorg Eindhoven weer eens wraak-aangifte had gedaan tegen een van haar slachtoffers, de heer Van Baardwijk uit Eindhoven. Inmiddels is er meer duidelijkheid in de zaak gekomen, en kunnen we u berichten dat net toen we dachten dat BJZ niet nog dieper kon zinken, BJZ zichzelf weer overtrof.

Op 16 april 2014 publiceerden we een artikel getiteld ‘Opnieuw wraakaangifte door Bureau Jeugdzorg Eindhoven‘ waarin u kon lezen dat de heer Van Baardwijk uit de krant (nou ja, krant… het amateurblaadje Eindhovens Dagblad) moest vernemen dat Marja van Heel, vestigingsdirectrice van BJZ Eindhoven, tegen de heer Van Baardwijk weer eens aangifte gedaan zou hebben wegens ‘laster’.

Vreemd verhoor

Vanwege deze aangifte is de heer Van Baardwijk gisteren een uur lang door de politie verhoord. Opmerkelijk genoeg kwam de feitelijke aangifte echter slechts beperkt ter sprake.

De heer Van Baardwijk werd onder meer gevraagd naar de namen en verblijfplaatsen van zijn kinderen, zijn inkomsten en uitgaven, dagbesteding, activiteiten op Internet, Twitteraccounts, e-mailadressen en de naam van zijn Internet Service Provider.

Gezien de zeer terechte kritiek welke hij op Internet uit over diverse instanties wijst dit er op dat men voornemens is een einde te maken aan zijn uitoefening van zijn grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting door zijn Internetaansluiting af te laten sluiten en zijn accounts de nek om te draaien.

Hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen

Ook werd geïnformeerd naar zijn vermeende conflict met Hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen (OM Oost-Brabant). De heer Van Baardwijk gaf aan dat hij op zich geen conflict met Nieuwenhuizen heeft, maar laatstgenoemde weigert antwoord te geven op een aantal kritische doch alleszins redelijke vragen, zoals de vraag of hij kan begrijpen dat de stelselmatigheid waarmee aangiften tegen Bureau Jeugdzorg worden geseponeerd de indruk van corruptie kan wekken.

Daar ook dit niets te maken heeft met de aangifte door Bureau Jeugdzorg Eindhoven zou het ons niets verbazen als Nieuwenhuizen inmiddels ook aangifte tegen de heer Van Baardwijk heeft gedaan.

Bureau Jeugdzorg Eindhoven

Maar waar kwam de aangifte eigenlijk op neer? De redactie is in het bezit gekomen van de aangifte, uit het document blijkt dat Van Heel een klacht heeft ingediend tegen de heer Van Baardwijk wegens smaad/laster en belaging, met uitdrukkelijk verzoek tot rechtsvervolging. Het proces-verbaal van aangifte, en daarmee de verklaring van Van Heel, blijkt traditiegetrouw weer bol te staan van de feitelijke onjuistheden en de taalfouten.

De vermeende smaad/laster blijkt betrekking te hebben op tweets waarin de heer Van Baardwijk zijn frustraties uit en zich kritisch uitlaat over Bureau Jeugdzorg, waarbij het opvalt dat Van Heel (kennelijk indachtig het motto: ‘verzwijgen is geen liegen’) slechts delen van de inhoud van die tweets citeert, en niet de hele berichten. Over de inhoud van die tweets zijn door de politie overigens geen vragen gesteld.

De vermeende belaging blijkt betrekking te hebben op de schadeclaim ad. € 3.780.000 welke door de heer Van Baardwijk bij Bureau Jeugdzorg Eindhoven was ingediend nadat zijn computerapparatuur in opdracht van BJZ was gestolen door het schimmige bedrijfje Van Lith Gerechtsdeurwaarders & Incasso. BJZ vond zichzelf echter niet aan-sprakelijk voor de aangerichte schade en weigerde te betalen, waarop de heer Van Baardwijk de vijf betrokken personeelsleden van BJZ hoofdelijk aansprakelijk stelde en hen met enige regelmaat ging herinneren aan hun nog openstaande schuld.

Van Heel blijkt er niet van gediend te zijn om herinnerd te worden aan haar schuld, en heeft dus maar aangifte gedaan in de hoop dat haar vriendjes bij politie en Justitie er dan wel voor zullen zorgen dat ze niet meer met de consequenties van haar criminele gedrag geconfronteerd wordt.

Schadevergoeding

Maar het wordt nog gekker: hoewel Bureau Jeugdzorg Eindhoven geen enkele schade heeft geleden wil men nu ook nog een schadevergoeding!

Aangifte doen omdat je niet herinnerd wenst te worden aan het feit dat je schade hebt veroorzaakt en daarvoor aansprakelijk bent gesteld, en dan schadevergoeding eisen voor schade welke je niet geleden hebt—BJZ is werkelijk tot ongekend nieuwe diepten gezonken.

Drie keer is scheepsrecht?

Daarmee wordt dit de derde keer dat Bureau Jeugdzorg probeert haar bankrekening te spekken over de rug van de heer Van Baardwijk. Eerder al vorderde men € 30.000 aan dwangsommen plus een paar duizend euro aan kosten omdat hij zich niet aan een vonnis gehouden zou hebben, maar weigerde BJZ dat te onderbouwen.

Vervolgens werd bij BJZ een ruit ingeslagen en eiste BJZ van de heer Van Baardwijk daarvoor honderden euro’s aan schadevergoeding, ondanks het feit dat hij de dader niet was. De Rechtbank heeft hem van dit feit dan ook vrijgesproken.

Kennelijk denkt men bij BJZ: ‘Drie keer is scheepsrecht’ en hoopt men alsnog bij hun slachtoffer te kunnen incasseren. Zelf zijn we van mening dat BJZ er beter aan zou doen haar aansprakelijkheid te erkennen, de heer Van Baardwijk de door hem geleden schade te vergoeden, en hem verder met rust te laten.

Jurisprudentie

De hele geschiedenis rond de heer Van Baardwijk en onder andere Bureau Jeugdzorg kennende gaan we er vanuit dat hij, ondanks het feit dat hij in deze volledig in zijn recht staat, ook hiervoor wel weer veroordeeld zal worden. Kwalijk als dat is, voor veel mensen zal zo’n uitspraak vèrstrekkende (lees: zeer gunstige) gevolgen hebben.

Immers, door zo’n uitspraak ontstaat jurisprudentie waarmee iedereen eenvoudig van zijn schulden bevrijd kan worden: verzamel wat betalingsherinneringen en aanmaningen, doe dan aangifte tegen de schuldeiser wegens belaging, zwaai bij de rechter een keer met deze jurisprudentie, en je bent van je schulden af.

Mocht de heer Van Baardwijk hiervoor veroordeeld worden, dan zouden daarmee dus vele tienduizenden Nederlanders binnenkorthun schulden kwijtgescholden kunnen krijgen—al betwijfelen we of de heer Van Baardwijk zich daardoor zal laten weerhouden om toch z’n schade vergoed te krijgen door Bureau Jeugdzorg.

In haar nimmer aflatende oorlog tegen een van haar vele slachtoffers heeft Bureau Jeugdzorg Eindhoven opnieuw aangifte gedaan tegen klokkenluider en jeugdzorg-slachtoffer Jeroen van Baardwijk uit Eindhoven. Opnieuw wegens ‘laster’ en opnieuw zonder enig bewijs. Opnieuw een ordinaire wraakaangifte, derhalve.

M.A. (Marja) van HeelDe heer Van Baardwijk heeft op Bureau Jeugdzorg Eindhoven een vordering van € 3.780.000 welke door BJZ stelselmatig wordt doodgezwegen. Daarop heeft hij betrokken personeels-leden (waaronder vestigingsdirectrice Marja van Heel, foto) hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Gisteren informeerde hij via Twitter naar de huisadressen van de betrokkenen om beslag te kunnen leggen op hun bezittingen. Waarop Van Heel weer huilie-huilie ging doen op het politiebureau. Want personeel van Bureau Jeugdzorg aansprakelijk houden voor hun misdragingen, dat kan echt niet hoor; zoiets moet toch echt afgestraft worden. Aldus Bureau Jeugdzorg.

Computerdiefstal

Het is een feit van algemene bekendheid dat men bij Bureau Jeugdzorg niet gediend is van kritische geluiden en regelmatig alles uit de kast trekt om critici de vernieling in te terroriseren, waarbij geen enkel middel (zoals bijvoorbeeld computerdiefstal) wordt geschuwd—met actieve steun van politie en Justitie. Het wekt dan ook absoluut geen verbazing dat Van Heel opnieuw de hulp heeft ingeroepen van haar vriendjes bij politie en Justitie.

Eindhovens Dagblad

Deze keer vernam de heer Van Baardwijk het nieuws van de aangifte echter niet van de politie maar uit de krant. Nou ja, krant—het Eindhovens Dagblad, niet bepaald een pareltje van journalistieke onafhankelijkheid en integriteit maar, zo is in de praktijk al vaker gebleken, niet meer dan een clubje van amateurjournalisten dat dienst doet als spreekbuis voor (de propagandamachine van) de overheid.

Helemaal nieuw is het gedrag van het Eindhovens Dagblad ook niet: in 2012 werd de heer Van Baardwijk door hen ook al eens publiekelijk belachelijk gemaakt.

Baggerjournalistiek

Het artikel in kwestie blijkt geschreven te zijn door ene Arnold Mandemaker, welke in de traditie van het Eindhovens Dagblad geen feiten controleerde, niet aan wederhoor deed, geen kritische vragen stelde, maar braaf datgene publiceerde wat hem door de politie en Bureau Jeugdzorg verteld werd dat hij moest publiceren.

Zo wordt door Mandemaker in zijn artikel onder andere beweerd:

De man publiceert sinds enkele weken tientallen twitter-berichten waarin hij met name genoemde medewerkers van allerlei misdrijven beticht.

 

We hebben er de Twitterberichten van de heer Van Baardwijk op nagekeken, maar dergelijke berichten niet aangetroffen. Net als politie, Justitie en jeugdzorg doet ook Mandemaker niet aan waarheidsvinding. De heer Van Baardwijk kennende gaat dit gebrek aan professionaliteit bij Mandemaker nog wel een staartje krijgen.

Dromen

De heer Van Baardwijk deelt regelmatig zijn dromen over onder andere BJZ, waarin het steevast slecht afloopt met de betrokken instantie en/of het personeel. Het geeft aan hoe zeer de heer Van Baardwijk getraumatiseerd is geraakt door BJZ Eindhoven en haar personeel, dat hij er zelfs in z’n dromen nog door achtervolgd wordt. Het is dan ook ronduit onbeschoft dat BJZ, in plaats van schuld te bekennen, excuses aan te bieden en een schadevergoeding te betalen, de goede man nog verder de vernieling in terroriseert.

Kennelijk kun je tegenwoordig dus zelfs al vervolgd worden om wat je droomt. Voor zover wij weten zijn zelfs Kafka en Orwell niet op dat idee gekomen.

Politie neemt aangifte serieus

Volgens het artikel neemt de politie de aangifte serieus. Dat verbaast ons ook al niet; de Eindhovense politie heeft al talloze malen laten blijken dienst te doen als dienaar van Bureau Jeugdzorg. Aangiften door BJZ worden opgenomen en leiden tot vervolging en veroordeling (aan waarheidsvinding doen politie en Justitie niet), aangiften tegen BJZ daarentegen verdwijnen in de doofpot, zoals u hier en hier kunt lezen.

We gaan er dan ook vanuit dat de heer Van Baardwijk binnenkort wel weer met veel excessief politiegeweld (standaardprocedure bij de als corrupt, rechtsextremistisch en uiterst gewelddadig bekend staande Eindhovense politie) zal worden opgepakt en uit-eindelijk door justitie veroordeeld zal worden zodat de hechte band tussen Justitie en BJZ niet verstoord wordt.

Boemerang

Het zal Van Heel ongetwijfeld een goed gevoel geven om te weten dat ze een van haar talloze slachtoffers een wraakaangifte in de maag gesplitst heeft. Het lijkt haar echter aan het inzicht te ontbreken dat haar voortdurende escalerende gedrag vroeg of laat een keer als een boemerang bij haar terug zal keren.

Nee, dat is geen bedreiging, dat is basiskennis psychologie. Voordat er weer iemand gaat zeiken over ‘bedreiging’.

Update 24 mei 2014

Hieronder hebben we een link geplaatst naar de publiekelijk toegankelijke Facebook-pagina van Van Heel. De heer Van Baardwijk meldde ons dat die link een melding ‘Pagina niet beschikbaar’ leverde. Het leek er op dat Van Heel uit angst haar account verwijderd had, verder onderzoek heeft uitgewezen dat ze dat niet gedaan heeft maar wel de heer Van Baardwijk op Facebook geblokkeerd heeft en haar account volledig dichtgetimmerd heeft.

Maar ze heeft niets te verbergen hoor…

 

Bron foto: de publiekelijk toegankelijke Facebookpagina van Van Heel

Hedenmiddag gaf de heer Van Baardwijk samen met zijn advocaat acte de présence bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch voor een zitting omtrent de omgangsregeling en de wijziging van het ouderlijk gezag. Dergelijke zaken vinden achter gesloten deuren plaats zodat de redactie buiten moest wachten, de heer Van Baardwijk bracht na afloop verslag uit.

Conform verwachting schitterden de beide gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg Eindhoven alsmede de onderzoekster van de Raad voor de Kinderbescherming door afwezigheid. Beide instanties werden vertegenwoordigd door een medewerkster welke beiden in het geheel niet bekend waren met de heer Van Baardwijk en nimmer betrokken zijn geweest bij het dossier. Wederom werd dus de standaardprocedure gevolgd: betrokken medewerkers blijven weg bij de Rechtbank teneinde ‘lastige’ vragen te vermijden.

Het eerder al schriftelijk ingediende verweer was genadeloos: in het 24 pagina’s tellende document werd geen spaan heel gelaten van het ‘onderzoeksrapport’ van de Raad voor de Kinderbescherming en de onderliggende rapportages van Bureau Jeugdzorg Eindhoven. Desalniettemin bleven beide instanties doen alsof heel dat verweer niet bestond en alles wat in hun rapportages stond juist was. Alle schuld voor alles wat misgelopen is de afgelopen jaren werd opnieuw bij de heer Van Baardwijk gelegd.

Positief puntje was dat de rechter (mw.mr. G.H. De Heer-Schotman) niet de indruk wekte partijdig te zijn en er ook geen Parketpolitie in de zaal zat. Dat scheelde toch weer een wrakingsverzoek.

Hoe de beslissing van de rechter uit zal pakken is uiteraard niet te voorspellen. Uit wetgeving en jurisprudentie blijkt echter dat er aan specifieke (en vrij extreme) voorwaarden voldaan moet zijn om een ouder het gezag te ontnemen, aan die voorwaarden wordt niet voldaan zodat dit verzoek vrijwel zeker al direct afgewezen zal worden en anders alsnog in hoger beroep. Met betrekking tot de omgangsregeling is het koffiedik kijken; het kan zijn dat er geen omgangsregeling komt, het kan ook zijn dat de rechter alsnog gelast dat die regeling met spoed tot stand gebracht moet worden, en ook doorverwijzing naar mediation behoort tot de mogelijkheden. Afwachten dus.

De beschikking van de Rechtbank volgt uiterlijk 26 november 2012.

De redactie is in het bezit gekomen van bewijzen dat een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg Eindhoven (naam bekend bij de redactie) medische gegevens over een cliënt doorgespeeld heeft aan derden.

De casus draait om twee voormalige echtelieden bij wie Bureau Jeugdzorg Eindhoven in beeld is gekomen omdat de vrouw weigert mee te werken aan een omgangsregeling tussen de man en de kinderen. Uit een aangifte welke de vrouw tegen de man gedaan heeft blijkt dat de gezinsvoogd tegen de vrouw verteld heeft dat haar ex-partner een narcistische persoonlijkheidsstoornis zou hebben. Het moge duidelijk zijn dat onder geen enkele voorwaarde toegestaan is om dergelijke medische informatie over een cliënt door te spelen aan een andere cliënt.

Detail daarbij is dat de man weliswaar bekend is bij een GGZ-instelling maar bij hem nimmer een persoonlijkheidsstoornis (in welke vorm dan ook) gediagnosticeerd is. Deze ‘diagnose’ is klaarblijkelijk gesteld door een gedragsdeskundige van Bureau Jeugdzorg Eindhoven, waarbij het dan echter weer opmerkelijk is dat de man in kwestie en de gedragsdeskundige elkaar nimmer gesproken hebben en deze vermeende ‘gedragsdeskundige’ dus ook nooit een dergelijke diagnose gesteld kan hebben. Nog los van de vraag of een gedragsdeskundige eigenlijk wel bevoegd is om zo’n diagnose te stellen.

Mede gezien de vele meldingen over Bureau Jeugdzorg Eindhoven welke de afgelopen weken binnengekomen zijn op de redactie is het zelfs nog maar de vraag of deze ‘gedragsdeskundige’ wel echt bestaat of dat deze, net als de ‘narcistische persoonlijkheidsstoornis’, door de gezinsvoogd verzonnen is.

De man heeft aangegeven dat hij aangifte gaat doen tegen de gezinsvoogd wegens smaadschrift en een klacht tegen hem in gaat dienen bij de Klachtencommissie

Onlangs ontving een gescheiden vader uit Eindhoven een conceptrapport van de Raad voor de Kinderbescherming. Het rapport stond vol feitelijke onjuistheden, leugens en valse beschuldigingen tegen hem. Hij mocht zijn reactie insturen, feitelijke onjuistheden zouden worden gecorrigeerd.

De man had al zijn twijfels of dat zou gebeuren, gezien het feit dat de rapportage duidelijk geschreven was om perfect aan te sluiten op de rapportages van Bureau Jeugdzorg Eindhoven, welke zelf ook bepaald niet gehinderd werden door een noemenswaardig waarheidsgehalte.

Zijn vermoeden bleek terecht: raadsonderzoeker mw. Van der Heijden blijkt helemaal niets gecorrigeerd te hebben; feitelijke onjuistheden uit het conceptrapport staan ook in het definitieve rapport, alle leugens, laster en valse beschuldigingen staan er ook nog steeds in en worden nog steeds niet onderbouwd.

Daarmee is dus onweerlegbaar aangetoond dat de Raad voor de Kinderbescherming allerminst onpartijdig en onafhankelijk is maar zich volledig voegt naar hetgeen door Bureau Jeugdzorg Eindhoven gedicteerd wordt. De Raad handelt dus volledig in strijd met de rechten en belangen van de kinderen van de man.

De woedende vader heeft aangekondigd een klacht in te zullen dienen tegen de raadsonderzoeker en aangifte tegen haar te zullen doen wegens smaad, laster en kindermishandeling.

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.