Wantoestanden binnen de Nederlandse overheid

Hoor & Wederhoor

Het is een goed journalistiek principe om alle bij een dossier betrokken partijen de gelegenheid te geven hun visie in te zenden en gepubliceerd te krijgen. Bent u partij in een of meerdere op deze website gepubliceerde dossiers dan heeft u dat recht derhalve ook. Uw reactie kunt u per post inzenden (Postbus 918, 5600 AX Eindhoven), uw reactie zal vervolgens in beginsel ongewijzigd geplaatst worden. De redactie behoudt zich echter wel het recht voor om beledigende opmerkingen en privacygevoelige gegevens uit uw reactie te verwijderen.

Bezwaar

Indien u in een of meerdere op deze website gepubliceerde dossiers vernoemd wordt en u dit niet op prijs stelt kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. Hierbij dienen de volgende regels in acht genomen te worden:

  • Uw bezwaar dient ingediend te worden binnen zes weken na publicatiedatum van het artikel waarin u vernoemd wordt. Bezwaarschriften welke worden ingediend na het verstrijken van deze termijn worden niet in behandeling genomen.
  • Het bezwaar kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. U wordt geadviseerd uw bezwaarschrift aangetekend te verzenden.
  • U kunt uitsluitend bezwaar maken tegen vernoeming van uzelf, niet tegen vernoeming van anderen.
  • In principe ontvangt u binnen twaalf weken na ontvangst van uw bezwaarschrift een beslissing. Indien noodzakelijk kan deze termijn met twaalf weken worden verlengd, u ontvangt hierover dan tijdig bericht.
  • Uw bezwaarschrift dient te bevatten: uw naam en adres, het telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent, het woord ‘bezwaarschrift’, de motivatie voor uw bezwaar en de titels en publicatiedatums van de artikelen waar uw bezwaar betrekking op heeft. Ten slotte dient het bezwaarschrift door u ondertekend te zijn. Bezwaarschriften welke niet aan deze eisen voldoen worden niet in behandeling genomen.
  • Voor de behandeling van uw bezwaarschrift wordt een bedrag van € 25 aan kosten in rekening gebracht. Na ontvangst van uw bezwaarschrift ontvangt u hiervoor een nota welke u binnen twee weken dient te voldoen.
  • Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet tijdig betaalt zal uw bezwaar niet in behandeling worden genomen. Een eventuele betaling wordt niet gerestitueerd.
  • De termijn voor beslissing op uw bezwaar begint te lopen op de eerste werkdag na ontvangst van uw betaling.
  • Indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard ontvangt u de betaalde kosten retour.

Privacy

Deze website dient een journalistiek doeleinde. In overeenstemming met hoofdstuk IV van de CPB Richtsnoeren Publicatie van Persoonsgegevens op Internet kunnen persoonsgegevens worden vermeld op deze website indien en voor zover het maatschappelijk belang daarmee gediend is.

Reacties

Op de artikelen op deze site kan in beginsel gereageerd worden. De redactie van Zwartboek Overheid is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze reacties, noch voor enige schade welke hieruit voor anderen voortvloeit.

Volg ons
Gratis abonnement via RSS Gratis abonnement via e-mail Volg Zwartboek Overheid op Facebook Volg Zwartboek Overheid op Twitter
Donaties
Het strijden tegen instanties is een kostbare zaak. Uw donatie maakt het mogelijk deze strijd voort te zetten!
Ziet u hierboven geen knop "Doneren"? Klik dan hier.